Navigate / search

 • address.png

  Drivmedel

  Ett eget fristående rikstäckande tankstationsnät.
  Läs mer

 • administrative-docs.png

  Miljö

  Vi stöder forskningen inom förnyelsebara bränslen.
  Läs mer

 • advertising.png

  Trafiksäkerhet

  Vi samarbetar för att ta fram ISO-standard för trafiksäkerhetsarbete Läs mer

 • archives.png

  Stationsförteckning

  Hitta närmsta station i vårt rikstäckande stationsnätverk. Läs mer

Remissvar från TRB på förslag om ändrad beskattning av vissa biodrivmedel

Finansdepartementet utgav den 3:e juli 2014 en promemoria med förslag till ändrad beskattning för vissa biodrivmedel. Av promemorians sammanfattning på http://www.regeringen.se/sb/d/18204/a/243465 framgår att :

”…befrielsen från energiskatt minskas för hög- och låginblandad FAME. Det föreslås även att begränsningen, av skattebefrielsen av HVO (hydrerade vegetabiliska och animaliska oljor och fetter) i dieselbränsle till att endast gälla upp till och med 15 volymprocent, slopas. Justeringar görs vidare av bestämmelsen om skyldighet för de skattskyldiga att lämna de uppgifter som regeringen behöver för sin statsstödsrapportering till kommissionen, för att tydliggöra att en mer frekvent rapportering än årsvis kommer att ske.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015 men slopandet av begränsningen av skattebefrielsen för HVO föreslås tillämpas för tid från och med den 1 maj 2014.”

 

Remissvar från TRB Sverige
Vi inom TRB Sverige anser att förslaget väsentligt kan komma att påverkar användningen av biodrivmedel. Detta då förslaget innehåller klara försämringar för ex. RME100/B100. Förslaget innehåller vissa positiva delar såsom borttag av begränsning för 100% HVO.

Ta del av TRB Sverige remissvar 2014-08-06 här: Remissvar TRB Sverige AB gällande förslag till ändrad beskattning av biodrivmedel

TRB remissvar

 

TRB partner i 2030-sekretariatet

TRB Sverige är sedan mitten av år 2014 partners i det s.k. 2030-sekretariatet.

2030-sekretariatet har till uppgift att säkerställa att Sverige når en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. Sekretariatet etableras av tankesmedjan Fores, med aktörer inom fordon, drivmedel och beteenden som partners.

2030-sekretariatet tar avstamp i den statliga FFF-utredningen som presenteras den 16:e december, och som visar att målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta går att uppnå, att det samtidigt ger bättre luftkvalitet och hälsa, många nya arbetstillfällen, en stärkt position för svensk fordons- och drivmedelsindustri och attraktivare städer. Men utredningens förslag räcker inte för att nå målet – därför 2030-sekretariatet!

Bild på 2030-sekretariatet:s logotyp

Läs mer via www.2030-sekretariatet.se