Navigate / search

 • address.png

  Drivmedel

  Ett eget fristående rikstäckande tankstationsnät.
  Läs mer

 • administrative-docs.png

  Miljö

  Vi stöder forskningen inom förnyelsebara bränslen.
  Läs mer

 • advertising.png

  Trafiksäkerhet

  Vi samarbetar för att ta fram ISO-standard för trafiksäkerhetsarbete Läs mer

 • archives.png

  Stationsförteckning

  Hitta närmsta station i vårt rikstäckande stationsnätverk. Läs mer

TRB-aktivitet stödjer trädplantering genom www.viskogen.se

Den 26-28 maj 2015 anordnar TRB Sverige en tredagars konferens däribland en biodrivmedelsdag den 27/5. Som tack till alla våra duktiga externa föredragshållare men även till alla deltagare har vi velat ge en tackgåva, men med ett lite större syfte. Därav har vi valt att ge bidrag till Vi-skogen (www.viskogen.se) som arbetar bl.a. för trädplantering  för att hjälpa människor ur hunger och fattigdom.

Vi_skogen_Foretagsgava_Bla

Ta gärna del av del av filmmaterial via www.youtube.com/viskogen exempelvis Ola Skinnarmos reportage https://www.youtube.com/watch?v=aJio0TE7yJo

Vill du också vara med och bidra? Läs mer på www.vi-skogen.se

Sundfrakt satsar på klimatsmarta transporter

Som ett led i att kunna erbjuda klimatsmarta transporter öppnar Sundfrakt, genom dotterbolaget Alltank, tankanläggningar för fossilfri tankning. De fossilfria produkterna kommer att erbjudas på Sundfrakt terminalområde och är HVO100 samt RME100. Sundfrakt är extra stolta över att kunna erbjuda den nordligaste HVO100-anläggningen i Sverige.

Stationerna öppnar efter en invigning den 1 juni 2015 med Hans Forsberg, ordförande i kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott och förtroendevald (C) samt Sundfrakts ordförande Bertil Magnusson.

HVO100 är ett relativt nytt 100% förnyelsebart dieseldrivmedel, högintressant bl.a. för sin goda miljö- och klimatprestanda. Det är en kemisk kopia av en vanlig diesel men med något lägre densitet. Namnet HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor, även om all råvara inte alltid är vegetabilisk. HVO-anläggningen ingår i TRB:s stationsnät (www.trb.se) och blir därmed den fjärde HVO100-anläggningen i stationsnätet. Läs mer om produkten på www.hvo100.se

RME100 är ett förnyelsebart dieseldrivmedel, som använts sedan ett flertal år inom transportbranschen. Namnet RME står för RapsMetylEster och tillverkas genom att rapsfrön krossas för att få fram biologisk råolja. RME100 består av 100% rapsmetylester och skiljer sig från vanlig diesel bl.a. avseende bättre klimatvärden. RME-anläggningen är Alltanks andra station. Läs mer om produkten på www.rme100.se

Öppningen av dessa tankanläggningar möjliggör att Sundfrakt kan erbjuda sina transportköpande kunder klimatsmarta transporter. HVO100 minskar CO2-utsläppen med c:a 90%”, säger Sundfrakts vd Markus Sundström. ”I och med att vi kör på framtidens drivmedel kan vi erbjuda våra transportköpande kunder att deras gods förflyttas med mindre miljöpåverkan”, fortsätter Markus Sundström.

Eventuella frågor besvaras av Sundfrakts vd Markus Sundström, 070-25 95 181 alternativt markus.sundstrom@sundfrakt.se

 

Förslag till upphandlingskrav inom drivmedel och luftutsläpp

* MINSKAT CO2-UTSLÄPP:
De drivmedel som används inom uppdraget skall totalt uppvisa minst X % CO2ekv-besparing (enligt Förnybartdirektivet).

* FÖRNYBART DRIVMEDEL:
Minst X % av total drivmedelsanvändning inom uppdraget skall vara förnyelsebart.

* ÖVRIGA LUFTUTSLÄPP:
Minst X % av fordonen i aktuellt uppdrag skall uppfylla euroklass 6, …

Resp. transportupphandlare behöver bestämma exakt värde X utifrån vad som är möjligt och rimligt för aktuellt uppdrag. Sätt att ta reda på lämplig nivå kan vara olika, men en enklare dialog/undersökning inför fastställda upphandlingskrav kan vara att föredra.

Bakgrund:

Vi på TRB Sverige har en stark övertygelse att vi kommer behöva en bredd av drivmedel för att klara omställningen mot klimatsmarta och fossilfria transporter. Mångfald är alltså nyckeln!

Dagens och framtidens olika drivmedel kommer ha olika förutsättningar, fördelar men också begränsningar. Val av drivmedelsmix beror på uppdragets karaktär, tillgång till fordon/maskiner (nya såväl som befintliga) tillsammans med tillgång till tankställen m.m. Den som avser upphandla transporter bör därav säkerställa att rätt val och mix av drivmedel används. Med ett stort utbud av biodrivmedel kan detta upplevas som svårt. Det kommer dessutom bli ännu komplexare framåt!

Lösningen för transportköpare är att ställa teknikneutrala upphandlingskrav som fokuserar på vikten att uppnå vissa miljö- och klimatprestanda, istället för att ställa krav på en specifik teknik eller visst fordon. Sedan är det upp till utförare/transportör/åkeri att välja en eller flera drivmedel och tekniker för att uppnå uppsatta mål.

Men hur ska man då formulera sig? Ovan framgår ett par enkla men konkreta förslag till lämpliga upphandlingskrav.

Förtjänst med att kravställa drivmedel på detta teknikneutralsätt är bl.a följande:
* Drivmedels-/teknikmix tillåts. Minskar problem med att olika biodrivmedel ställs mot varandra
* Aktuella förutsättningar för specifikt uppdrag enklare att ta hänsyn till
* Upphandlingskraven stimulerar kreativiteten hos utförare/transportör
* Ökad kostnadseffektivitet genom att befintliga infrastruktur kan utnyttjas bättre

Läs mer via http://trb.se/upphandlingskrav-inom-drivmedel/