Navigate / search

 • address

  Drivmedel

  Ett eget fristående rikstäckande tankstationsnät.
  Läs mer

 • administrative-docs

  Miljö

  Vi bedriver kunskapsbaserat miljöarbete sedan drygt 20 år.
  Läs mer

 • advertising

  Trafiksäkerhet

  Vi samarbetar och driver på för ökad säkerhet.
  Läs mer

 • archives

  Stationsförteckning

  Hitta närmsta tankstation i vårt rikstäckande stationsnätverk. Läs mer

SÅ Klimat Calc lanseras – skapa konto redan nu!

Sveriges Åkeriföretag tillhandahåller SÅ Klimat Calc, ett verktyg för redovisning av miljö- och klimatpåverkan från transportuppdrag m.m. Verktyget underlättar för bl.a. transportörer och transportköpare att följa upp uppdraget/-ens klimatpåverkan, förnyelsebar andel och använda resursers miljöprestanda. Det helt webbaserade verktyget erbjuder vem som helst att skapa ett konto utifrån tre olika kontotyper beroende på behov.

Användaren kan skapa rapporter med ett valfritt antal fordon/maskiner, tidsperioder, drivmedelstyper och –mängder. Systemet, som innehåller databas med fordonstyper och drivmedelsprodukter, ger användaren förslag på typiska värden med stora möjligheter till egna justeringar.

För den som önskar finns möjlighet att även redovisa nyckeltal genom att miljöpåverkan sätts i relation till utförd nytta/transportarbete via ett stort antal parametrar.

Direkt i verktyget kan skapade rapporter delas med andra användare, ex. till transportköpande kunder. Med några knapptryckningar kan transportköparen sammanställa ett valfritt antal rapporter till en premiumrapport. Premiumrapporten utgör ett bra underlag för analysera totala värden men även alla ingående delar.

Verktyget kan användas oberoende av typ av fordon eller maskin, körmängd (km eller timmar) och tankningsenhet (liter, kg, kWh).

SÅ Klimat Calc är ett verktyg för att visa på verklig miljö- och klimateffekt inom transporter!

Så Klimat Calc

SÅ Klimat Calc stärker klimatsmarta transporter – Idag och i framtiden!

 Kom igång redan idag via klimat.akeri.se

TRB partner i examensjobb kring utvinning från matavfall för tillverkning av flytande biobränsle

Utvinning av lipider från matavfall

Förvalta befintlig kunskap på ett klokt sätt samtidigt som man ständigt fyller på med ny kunskap, är viktiga inslag för ständig utveckling!

TRB har därav sedan många år tillbaka samverkat med universitet och högskolor där vi engagerat oss i olika forskningsprojekt och arbeten.

Under september 2015 presenterade Dennis Karlsson sitt examenarbete inom bioenergiteknikområdet. Arbetet har skett utifrån Linneuniversitets bioenergienhet med Jan Brandin som handledare. Området för studien har varit ” Utvinning av lipider ur matavfall för tillverkning av flytande biobränslen”, såsom biodiesel. Här har vi på TRB Sverige har varit partner i projektet.

Ta del av rapporten från genomfört examensarbete här:

Miljöanpassade hydraulvätskor i fokus vid TRB & SÅ:s dialogdag

Den 22:e september 2015 bjöd TRB Sverige och Sveriges Åkeriföretag in till en dialogdag på temat miljöanpassade hydraulvätskor. Målgrupp för konferensen var aktörer med påverkan kring val av dessa hydraulvätskor inom bygg- och anläggningstransporter/-verksamhet, såsom beställare/ transportköpare, fordons- och maskin- och hydrauloljeleverantörer, påbyggare och transportörer.

På Importgatan 2 i Hisings Backa välkomnades närmare 50 nyfikna och engagerade deltagare från olika delar av landet. Syftet med dagen var att samla berörda aktörer och genom erfarenhetsutbyte bidra till en större samsyn om nuläget.

Fredrik Landegren och Peter Hildingsson på TRB Sverige gav deltagarna en historisk återblick bl.a. kring hydraulvätskors miljöpåverkan däribland kopplingar till rapporten ”Rena smörjan?”. Marcus Wendel från Sveriges Åkeriföretag delgav vanliga frågeställningar som uppstår hos SÅ:s medlemmar kring miljöanpassad hydraulvätska.

Kent Möller från Schakt i Väst delgav sitt företags erfarenhet på aktuellt område under på 1990- och 2000-talet. Han beskrev en resa som varit långt ifrån problemfri där maskin-/fordonsägare fått utstå mycket problem och betydande kostnader.

 

MILJÖEGENSKAPER HOS HYDRAULVÄTSKOR
Deltagarna fick sedan ta del av Marcus Vestergrens (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB) kunskap inom hydraulvätskors miljöegenskaper och hur de kontrolleras enligt standarden SS-EN 155434. Bl.a. presenterades arbetet med SP:s listning av hydraulvätskor som uppfyller miljöegenskaperna.

 

BESTÄLLARES SYN PÅ MILJÖANPASSADE HYDRAULVÄTSKOR EX. VID UPPHANDLING
Från beställarsidan deltog bl.a. Göteborgs Stad (Maria Aronsson) tillsammans med Gatubolaget Göteborg (Erik Backegård). De delgav Göteborg stads miljöarbete, miljökravställning samt hur de utför kontroll av efterlevnad. Även NCC medverkade genom Manuel Flores som berättade om hur de för vidare huvudbeställarens krav, där ibland miljöanpassad hydraulvätska, ned till entreprenören.

 

OLJELEVERANTÖRERS MÖJLIGHETER OCH EV. BEGRÄNSNINGAR FÖR MILJÖANPASSNING AV HYDRAULVÄTSKOR
Från oljeleverantörerna deltog representanter från Statoil, Binol, Preem/Texaco och Agrol. Åke Byheden på Binol höll presentation bl.a. med bakgrunden till att oljeleverantörerna gått ifrån vegetabiliska oljor och att nu använder syntetiska estrar pga. dess goda egenskaper. Åke poängterade även vikten att använda befintlig olja hela livslängden innan man byter till miljöanpassad. Mayte Pach och Jan Alm från Statoil berättade tydligt om vanliga missuppfattningar som finns kring dagens miljöoljor. Exempelvis att miljöoljor baserade på syntetiska estrar har ett betydligt bredare arbetstemperaturspann än mineraloljor. Dessutom, enligt tester, har en längre hållbarhet vid drift.

 

TILLÄMPNING OCH ERFARENHET AV MILJÖANPASSADE HYDRAULVÄTSKOR HOS TILLVERKARE AV UTRUSTNING/PÅBYGGNAD
Bland påbyggare och tillverkare av utrustning deltog HIAB, JOAB, Konecranes samt representanter från lastfordonsgruppen. Inbjudna var även ett par av våra stora fordons- och maskinleverantörer. Jan Jonsén berättade om HIAB:s produkter däribland avställbara kranar som är beroende av utrustning som inte levereras eller beställs via HIAB. En betydande utrustning är hydraulpump på fordon och hur dessa leverantörer ställer sig till miljöoljor är avgörande. Här framkom dålig erfarenhet av miljöoljorna i form av problem med blandbarhet och vid tillskott av vatten.

Per Wulf på JOAB visade att endast 7% av hydraulvätskevolymen inom JOAB:s segmentet lastväxlare/liftdumper/krav utgörs av miljöanpassad hydraulvätska. Detta till följd av vad kunderna beställer idag. Dock såg det bättre ut inom sopkomprimatorerna där 39% levererades med miljöanpassad produkt.

Konecranes som levererar bl.a. truckar och reach stakers representerades av Robert Axelsson. Vi fick ta del av deras tankegångar kring att kontinuerligt mäta oljans renhet och dessutom rena den i maskinen genom finfilter. Detta som en viktig fråga för att uppnå god funktion och förlängd livslängd oavsett miljöanpassad vätska eller inte. Robert berättade om utmaningen med våta bromsar och hur deras lösning på att leverera en maskin med miljöanpassad hydraulvätska kommer ske med separat tank till bromsarna.

 

TRB:S SLUTSATSER
Historiskt sett har entreprenörer ställts inför faktiska kundkrav kring val av olja, vilket orsakat mycket bekymmer. Problemen bl.a. pga. varierande kvalitet på oljor och utrustning som inte varit rätt anpassad.

Uppfattningen kring möjligheter och begränsningar med dagens ”miljöoljor” verkar vara helt olika mellan oljeleverantörerna och tillverkare av utrustning.

Samtliga närvarade oljeleverantörer var helt eniga att dagens miljöanpassade hydraulvätskor, i form av syntetiska estrar är riktigt bra, oftast med högre kvalitet och längre livslängd än konventionella oljor. Literpriset må vara betydligt högre, men effekten av det motverkas av betydligt längre livslängd.

De påbyggare och maskintillverkare som närvarade ger en helt annan bild. Det är lätt att uppfatta de som ”brända” kring miljöanpassade hydraulvätskor pga. mycket problem som funnits fram tills idag. Instruktionen till ex. maskinägaren kan snarare vara förkortad livslängd på oljan än förlängd. Beskeden spretar alltså!

Dialogen mellan påbyggare/fordons-/maskintillverkare och oljeleverantörerna verkar vara bristfällig då man inte har alls samma bild av dagens ”miljöoljor”. TRB anser att slutkunden, dvs. åkaren eller maskinägaren, inte ska behöva vara tolk mellan dessa parter. Kunskapsutbytet och dialogen bör snarast förbättras mellan oljeleverantörer och tillverkare av utrustning.

Vidare framkom oklarheten kring blandbarhet. Kan olika miljöjoljor blandas med varandra eller inte? Beskeden som gavs var olika. Men hur ska man veta när det är ok att blanda? Övergång/byte av olja, likväl som när flera fordon/maskiner delar utrustning med varandra såsom plogar, mobila kranar är kritiska situationer. Här behöver säkerställas av man inte får problem om man har olika oljor i resp. fordon/maskin. Noteras bör att detta gäller oavsett miljöanpassad hydraulvätska eller inte.

Vi tolkar att det finns ett behov från marknaden av dels listning av ”bra miljöanpassade hydraulvätskor” som dvs. fungerar bra tekniskt. Dels verkar det finnas ett behov av tydliga rekommendationer och råd vid användning.

Ta del av dokumentation och presentationer via länkar ovan i texten alt. via separat nyhet här: http://trb.se/2015/09/25/dokumentation-från-dialogdag-miljöanpassad-hydraulvätska

Dokumentation från dialogdag miljöanpassad hydraulvätska