Navigate / search

 • address.png

  Drivmedel

  Ett eget fristående rikstäckande tankstationsnät.
  Läs mer

 • administrative-docs.png

  Miljö

  Vi stöder forskningen inom förnyelsebara bränslen.
  Läs mer

 • advertising.png

  Trafiksäkerhet

  Vi samarbetar för att ta fram ISO-standard för trafiksäkerhetsarbete Läs mer

 • archives.png

  Stationsförteckning

  Hitta närmsta station i vårt rikstäckande stationsnätverk. Läs mer

TRB anordnade miljöchefskonferens i Borås 21-22 oktober 2014

Den 21-22 oktober träffades åter TRB och våra miljöchefer för två dagars konfererande. Plats för denna sammankomst var Borås där TRB har sitt huvudsäte.

Bland programpunkterna återfanns nyheter inom förnyelsebara och hållbara drivmedel, CANBUS-projekt tillsammans med fordonsleverantörer, utbildnings- och informationsinsatser. Därutöver fördes en mycket givande dialog med stort erfarenhetsutbyte kring bl.a. mål och handlingsplaner inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Vi fick även ta del av Borås textilhistoria på Textile Fashion Center samt utmana våra gränser genom klättring i höghöjdsbana på Upzone.

TRB Upzone 141021

Vi på TRB summerar två mycket bra dagar och vi imponeras av det stora engagemang och den gedigna kunskap som finns ute i våra TRB-företag!

 

TRB medlem i NTM, Nätverket för transporter och miljön

TRB Sverige har under ett flertal år har arbetat med emissionsberäkningar och miljöredovisning. Redovisning av klimatpåverkan och utsläpp till luft blir allt mer en naturlig del av att leverera en transport- och logistiklösning.

Print

TRB Sveriges grundfilosofi är att vi vill verka för standardisering av emissionsberäkningar genom att tillämpa av gemensamma metoder och principer. Detta i syfte att öka trovärdigheten och ge bättre möjlighet till jämförande mellan olika transport- och logistikuppdrag.

I del i detta är att TRB Sverige tillsammans med samtliga av våra delägarföretag är medlemmar i NTM, Network for Transport Measures. NTM är en ideell förening som initierades i Sverige 1993 för att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas och därmed kunna förbättras. NTM:s målsättning är att vara en långsiktigt ledande och oberoende leverantör av miljödata för transportsektorn samt vara en naturlig kunskapskälla och referens för miljöanalyser av transportverksamhet på både företags- och samhällsnivå. NTM utvecklar metoder och data i samarbete med internationellt ledande experter inom transport, logistik och hållbar utveckling

Läs mer om NTM via www.transportmeasures.org/sv.

Standardisering av beräkningsmetoder inkl. hur källdata tas fram är kärnfrågan, men vi tror att systemstöd och verktyg för att tillämpa detta kan komma att vara flera.

Välkommen att kontakta oss på TRB Sverige (www.trb.se/kontakt) om du vill veta mer!

Remissvar från TRB på förslag om ändrad beskattning av vissa biodrivmedel

Finansdepartementet utgav den 3:e juli 2014 en promemoria med förslag till ändrad beskattning för vissa biodrivmedel. Av promemorians sammanfattning på http://www.regeringen.se/sb/d/18204/a/243465 framgår att :

”…befrielsen från energiskatt minskas för hög- och låginblandad FAME. Det föreslås även att begränsningen, av skattebefrielsen av HVO (hydrerade vegetabiliska och animaliska oljor och fetter) i dieselbränsle till att endast gälla upp till och med 15 volymprocent, slopas. Justeringar görs vidare av bestämmelsen om skyldighet för de skattskyldiga att lämna de uppgifter som regeringen behöver för sin statsstödsrapportering till kommissionen, för att tydliggöra att en mer frekvent rapportering än årsvis kommer att ske.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015 men slopandet av begränsningen av skattebefrielsen för HVO föreslås tillämpas för tid från och med den 1 maj 2014.”

 

Remissvar från TRB Sverige
Vi inom TRB Sverige anser att förslaget väsentligt kan komma att påverkar användningen av biodrivmedel. Detta då förslaget innehåller klara försämringar för ex. RME100/B100. Förslaget innehåller vissa positiva delar såsom borttag av begränsning för 100% HVO.

Ta del av TRB Sverige remissvar 2014-08-06 här: Remissvar TRB Sverige AB gällande förslag till ändrad beskattning av biodrivmedel

TRB remissvar