Navigate / search

Bilaga 1 – Kriterier för rekommenderade hydrauloljor

Tekniska och miljömässiga kriterier:

 • Produkten skall möta kraven enligt svensk standard SS 15 54 34 följt av:
  • B-nivå (min) avseende oxidationsstabilitet
  • V krav på köldegenskaper för utomhusbruk
  • M för miljöanpassad (skall följa krav enligt SP-lista hydrauloljeprodukter)
 • Produkten skall vara Zinkfri (max 10 ppm)
 • Minst 50 % av produkten skall vara baserad på förnyelsebar råvara

Leverantörskriterier:

 • Dokumenterat resultat till TRB Sverige AB från fältprov om minst 3000 timmar bestående av:
  • Oljeanalyser
  • Mängd påfylld olja
  • Eventuella driftsstörningar/reparationer/bibehållen systemfunktion
 • Hydrauloljan skall vara utvärderad i ett mobilt system där hydrauliken har körts med hög utnyttjandegrad och hög belastning (t.ex. hjullastare eller skogsmaskin)
 • Ta full garanti för oljerelaterade skador i det system där leverantören rekommenderat sin produkt.
 • Ge erfordelig teknisk rådgivning för det aktuella systemet avseende oljekvalitet, lämpligt bytesintervall (i det fall maskinleverantören ej angivit detta) samt skriftlig bytesinstruktion vid övergång till den aktuella produkten.
 • I en större fordonspark stickprovsvis kunna utföra oljeanalyser över oljans kondition
 • Ange om produkten är blandbar med befintlig produkt i systemet eller annan på marknaden liknande produkt. Detta bör dokumenteras skriftligen och anges som procentuell inblandningsvolym av annan produkt. Lämpligt kan vara att dokumentera detta genom t.ex. analysrapport inkluderande filtrering och skummning.
 • Ange lämpliga åtgärder vid akut behov av ersättningprodukt, exempelvis vid slangbrott (olja/oljetyp som kan användas, åtgärder, oljeanalys).

Kriterier framtagna som rekommendation för TRB:s delägarföretag
© TRB Sverige AB, trb.se