Navigate / search

Biodrivmedelsprodukter / Biodrivmedel.se

Biodrivmedel

 

I Sverige finns ett stort utbud av olika produkter/-produktnamn som kan grupperas inom ett antal produktgrupper enligt nedan. Här framgår ett antal typer av drivmedel och biodrivmedel som används för tung trafik, även de som formellt inte klassas som biodrivmedel.


 • Diesel Mk1 (diesel med max 7% förnybart)
  Diesel är ett flytande drivmedel anpassat för dieselmotor-teknik. Av benämningen diesel Mk1 framgår inte om produkten är fossil, förnybar eller en mix därav, utan avser enbart att drivmedlet uppfyller vissa tekniska krav såsom den europeiska standarden EN590 samt svensk standard SS155435 för miljöklass 1. Vid användning av ex benämningen Diesel B5 avser att produkten innehåller 5% förnybart innehåll, vilket normalt utgörs av RME (rapsmetylester). Diesel Mk1 är sedan lång tid tillbaka ett väl beprövat och driftsäkert drivmedel som kan nyttjas via dieselmotorteknik med hög verkningsgrad, jämfört med Otto-motorns lägre verkningsgrad. Läs mer via www.dieselmk1.se


 • DieselMix (högre inblandning i diesel)
  Droppe

  DieselMix är ett samlingsnamn för att beskriva dieselprodukter f.n. bestående av ex. HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) och RME (rapsmetylester) som inblandning i vanlig diesel. Syftet med högre inblandning är att öka andelen förnybart drivmedel utan att behöva byta infrastruktur och fordon. Detta tack vare att produkterna inom DieselMix uppfyller samma tekniska krav som exempelvis Diesel Mk1 ovan (EN590). Denna inblandning brukar ibland kallas drop-in. Drivmedelsmarknaden har de senaste åren utvecklas snabbt med allt högre andel förnybart innehåll. Inledningsvis var denna andel låginblandning med ca 5%, men idag förekommer flera produkter på mellan 20-50% förnybar andel. Möjligheter finns att tillverka HVO från en bred råvarubas såsom slakteriavfall, fiskavfall, frityroljor och andra vegetabiliska oljor från raps, palm, majsproduktion m.m. Vilken råvarumix som använts i respektive drivmedelsleverantörs produkt kan vara olika och besvaras av aktuell drivmedelsleverantör. Exempel på produktnamn på svensk marknad är Preem Evolution Diesel/Diesel+, OKQ8 Diesel Bio+, Circle K Miles Diesel Bio och ST1 Diesel RE+. DieselMix-produkter finns idag på stort antal tankstationer (ca 1000 st) runt om i Sverige. Läs mer om dessa via www.dieselmix.se.


 • HVO100
  HVO100 är ett förnybart dieseldrivmedel som har mycket snarlika egenskaper som vanligt diesel. HVO står för Hydrerade Vegetabiliska Oljor. Benämningen HVO100 avser att drivmedlet till 100% består av HVO, till skillnad från inblandning (drop-in). Likheten med vanlig diesel gör att det ofta inte behövs specialbyggda fordon eller tankanläggningar. För att använda HVO100 behöver respektive fordons- eller maskintillverkare ge sitt godkännande avseende eventuell påverkan på garanti och service. Orsak till detta är att HVO100 inte uppfyller EN590 (specifikationen för standarddiesel) på grund av något för låg densitet. Ett stort antal, men inte alla, fordons- och maskinleverantörer på europeisk marknad har redan givit sitt godkännande och utfört certifiering gentemot EN15940 (ny standard för HVO). Möjligheter finns att tillverka HVO från en bred råvarubas såsom slakteriavfall, fiskavfall, frityroljor och andra vegetabiliska oljor från raps, PFAD, palmolja, majsproduktion m.m. Vilken råvarumix som använts för respektive drivmedelsleverantörs produkt kan vara olika och besvaras av aktuell drivmedelsleverantör. Exempel på produkter namn på svensk marknad är Preem HVO Diesel 100, OKQ8:s Diesel Bio HVO, Circle K:s HVO100, Shell:s HVO100. Antalet HVO100-tankstationer är idag ca 250 st runt om i Sverige. Kontakta TRB för uppgift om var du kan tanka HVO100 i din region. Läs mer via www.HVO100.se


 • RME100
  Vegitabiliska oljor kan användas som biodrivmedel

  RME100 är förnybart drivmedel anpassat för dieselmotorteknik. Slutprodukten består till 100% av RME (RapsMetylEster) därav namnet RME100. För fordonsdrift på RME100 behövs godkännande från respektive fordons- eller maskintillverkare, avseende eventuell påverkan på garanti och service. Detta då RME100 avviker från EN590 (specifikationen för vanlig diesel) men uppfyller standarden EN14214. RME100 kan under rätt förutsättningar och godkännande användas i dieselmotorer. RME100 skiljer sig från vanlig diesel bland annat avseende bättre klimatprestanda, högre densitet, mer temperaturkänsligt samt aggressivt mot vissa material. Inom RME100 förekommer det olika produktkvaliteter som kan påverka ex. köldtålighet. Exempel på produktnamn på svensk marknad är Perstorps Verdis Polaris Flora/Aura, Preem Biodiesel 100, Energifabrikens RME och Ecobränsles RME. För närvarande finns dock bara ett fåtal tankstationer för RME100 i Sverige. En av orsakerna till detta är en ökad beskattning fr.o.m. 2015/2016, vilket gjort att många RME100-stationer konverterats till andra drivmedel. Läs mer via www.RME100.se


 • Fordonsgas
  Fordonsgas är som det låter en gas som kan tankas i gasform (CNG – komprimerad gas) eller som flytande gas (LNG). Innehållet består av metangas som renats för användning som fordonsdrivmedel. I Sverige har metangasen mestadels sitt ursprung från biogasproduktion som bidrar till stor miljö- och klimatnytta. Utöver biogas består ca 1/4 av totalmängden fordonsgas i Sverige av fossil naturgas. I Sverige finns ett mycket stort antal lokala biogasproducenter. En del av dessa driver även gastankstationer, tillsammans med ett par större drivmedelsleverantörer såsom E-on och Fordonsgas i Sverige. För närvarande finns i Sverige drygt 160 tankstationer för komprimerad gas (CNG). Antalet tankstationer för flytande fordonsgas är däremot betydligt mer begränsat, f.n. en dryg handfull. Läs mer om fordonsgas som drivmedel, priser, tillgängliga fordon m.m. på www.gasbilen.se


 • ED95
  ED95 är ett förnybart etanoldrivmedel som anpassats för dieselmotorteknik, vilket tillämpas främst på tyngre fordon såsom lastbil och buss. Drygt 90% av slutprodukten består av alkoholen etanol. Etanolen framställs i huvudsak genom jäsning och destillering av socker- eller stärkelserika grödor. Resterande del i produkten är tändförbättrare med mera. ED95 uppfyller inte EN590 (specifikationen för standarddiesel) men den uppfyller standarden SS155437. För att kunna tanka ED95 krävs särskilt fordon som är anpassat för ED95-drift. Sedan ett antal år tillbaka finns ett antal lastbilar samt kollektivbussar i Sverige som drivs på ED95. För närvarande finns ett fåtal tankstationer för ED95 i Sverige, men arbete pågår för uppbyggnad. I Sverige finns, för närvarande, två leverantörer av ED95 – SEKAB (Örnsköldsvik) och Lantmännen Agroetanol (Norrköping). SEKAB:s produkter heter ED95 Standard, ED95 Premium resp. ED95 Premium Pure, medan Agroetanol benämner sin produkt Agro Cleanpower 95.


 • Övriga
  Utöver ovan nämnda finns även fler alternativ som är på gång eller kan komma för tung trafik såsom:
  * El/-hybrid
  * Vätgas / Bränslecell
  * Elväg
  * Elbatteridrift
  * Övriga syntetiska dieslar