Navigate / search

Trafiksäkerhet

Bild på förare som blåser i alkolås

ISO-standard för trafiksäkerhetsarbete

Idag arbetar de flesta företag med någon form av ledningssystem för kvalitetsstyrning och miljöfrågor. Vi inom TRB är övertygade om att det finns mycket för transportsektorn att vinna på en standardisering även av trafiksäkerhetsarbetet. Genom att skapa standardiserade rutiner för detta arbete öppnas möjligheter för transportföretagen att optimera sitt ledningsarbete och maximera trafiksäkerheten – samtidigt som de administrativa kostnaderna kan hållas på en rimlig nivå.

Samarbete för ökad säkerhet

På TRB:s initiativ, tillsammans med bland andra delägaren Alltransport, Trafikverket (Vägverket) och SP har ett pilotprojekt genomförts för att ta fram en trafiksäkerhetstandard enligt ISO-norm. Målsättningen för projektet var att formulera ett underlag till standard för trafiksäkerhetsarbetet inom transportsektorn.

Tanken var att det konkurrensneutrala underlaget ska leda till en nationell och – på sikt – internationell standard på området. Projektet har finansierats av de medverkande parterna och det har väckt stort intresse bland den yrkesverksamma vägtrafiken. Genom att certifiera en verksamhet med avseende på trafiksäkerheten, där man regelbundet följer upp arbetet, stärker man inte bara tilliten till företagets trafiksäker-hetsarbete. Man skapar även en rad positiva effekter både för transportföretagen och samhälle. Bland annat gynnas den som ska transportera gods i form av minskade kostnader för trafikolyckor och skadat gods. Fördelen för samhället i stort är minskat mänskligt lidande och minskade kostnader för infrastruktur och sjukvård. Detta projekt har lett fram till att ISO 39001 ”Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet” finns framtagen och är möjlig att certifiera sin verksamhet gent emot.

Utvärdering av ISA-system för hastighetsanpassning

Marknaden för ISA-system (intelligent stöd för anpassning av hastighet) växer i Sverige och många transportföretag planerar att förse sina fordon med den här typen av system. Eftersom det idag saknas ett ramverk för att bedöma kvaliteten på de olika systemen, har TRB startat ett projekt för att utvärdera de olika produkterna.
Det finns ett stort intresse för så kallade ISA-system och allt fler transportköpande kunder börjar efterfråga den här typen av produkt i de fordon som kör deras gods. Men vilken typ av system ska tranportföretaget investera i? Idag finns det ett antal olika system på marknaden, men det saknas ett ramverk för att kunna bedöma, och jämföra, kvaliteten på de olika produkterna.

Vi på TRB driver, i samarbete med Trafikverket, ett projekt som syftar till att kartlägga de olika systemen på marknaden med avseende på funktion och kvalitet. Dessutom vill vi utveckla en bedömningsmodell som även i framtiden kan användas för att utvärdera ISA-system och deras kvalitet. Tester i flera olika fordonskategorier

Projektet kommer att genomföras i två olika faser där utvärderingen omfattar bland annat teknisk analys och fältstudier. Resultatet av denna utvärdering blir en kriterielista med viktade, mätbara kriterier som utgör grundkravet för att ett ISA-system ska kunna rekommenderas. Det är också viktigt att de olika systemen testas i flera olika fordonskategorier till exempel budbil, tankbil, fjärrbil och anläggningsbil. Arbetet kommer att utföras i form av två delprojekt, ett för varje fas, i samarbete med forskare på Chalmers i Göteborg.

Alkolås – utvärdering

Ett aktuellt inslag i medlemsföretagens trafiksäkerhetsarbete är införande av alkolås. År 2007 gjorde vi på TRB, tillsammans med Alltransport, en utvärdering av ett antal olika alkolås på marknaden. Detta gjorde vi för att det vid denna tidpunkt inte fanns klara regler och rekommendationer för alkolås. Med hjälp av fälttester, intervjuer och enkätundersökningar sammanställde vi ett bra beslutsunderlag för att välja rätt alkolås. På vår hemsida publicerade vi en lista  över rekommenderade alkolås. Det var vid tillfället två produkter (se dåvarande lista här…) som uppfyllde våra krav på bland annat användarvänlighet, funktionalitet, manipulationsmotstånd och teknisk specifikation. Numera finns det framtaget en EU-standard (CENELEC) som mycket väl uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som TRB ställer. MHF är den organisation som testar alkolås på sitt testlaboratorium. TRB hänvisar till MHFs produktomdömen och under ”Alkolås för kvalitetssäkring av transporter med upphandlingskrav” presenteras de alkolås som bör användas inom transportsektorn. Länk till MHFs produktomdömen nås här…