Navigate / search

Vegetabiliska oljor (RME)

Låginblandning av fettsyrametylestrar i dieselolja

Enligt gällande diselstandard (SS 15 54 35 och EN590) är maxtillåten inblandning av RME 7%. Användning av dieselbränsle enligt ovannämnda standarder är godkänd av fordonstillverkarna utan att någon anpassning av motorn behöver göras.

För att kunna köra på högre inblandning eller ren RME krävs godkännande av fordonstillverkaren eller att motorn är anpassad för dessa bränslen.

Från och med den 1 augusti 2006 blev det möjligt att, genom en ändring av specifikationen, blanda in 5 % fettsyrametylestrar (även kallat FAME) i dieselolja Miljöklass 1.

Råvarubasen för FAME kan komma från flera olika vegetabiliska oljor som till exempel raps-, soja- eller palmolja.

De svenska oljebolagen införde samtliga denna förändring successivt under hösten 2006. Den femprocentiga inblandningen bestod till största delen av rapsmetylester (RME) men även andra fettsyrametylestrar ingick. Sojametylester användes exempelvis i mindre omfattning tillsammans med RME.

Numera använder de svenska oljebolagen uteslutande rapsmetylester (RME) på grund av att den visat sig betydligt mer köldtålig.

Bränslekvalitetsdirektivet ger från 2010 möjlighet att öka inblandningen av FAME i diesel till 7 %.

TRB:s kommentarer

Ökad låginblandning är ett bra sätt att jämna ut användandet av fossilt drivmedel. Dels för att produkten kan användas i befintlig fordonsflotta med små justeringar. Och dels för att befintlig infrastruktur är väl anpassad efter dagens behov.

Eventuella hinder i form av produkts köldtålighet, ökad förbrukning, egenskaper i fordon etc. bör hanteras gemensamt av oljebolagen (t.ex.. via SPBI), fordonstillverkarna och transportbranschens samarbetsorganisationer.

Ökad låginblandning av RME

Det förs en debatt om att öka inblandningen av RME (eller FAME) med i första hand ytterligare 5 %, men även med inblandningar upp till 30 %.

Inom Europeiska Unionen diskuteras för närvarande en inblandning av 7-10 %.

TRB:s kommentarer

I det fall EU inför en högre inblandningsprocent som standardbränsle anser vi att denna även kan införas i Sverige.

RME är en produkt som har både för- och nackdelar. Fördelarna är lägre utsläpp av fossil koldioxid och den största nackdelen är ökade utsläpp av kväveoxider.

RME är även känsligt för vatten och har sämre köldegenskaper än diesel. Raps är dessutom en odlingsintensiv gröda.

 

 

Råd till TRBs delägarföretag            

Vid offertgivning och kundförfrågningar rekommenderar vi att man anger ”i mån av tillgång och teknisk funktion” i underlaget. Vid användning av låginblandningsprodukter med FAME bör fordonens drivmedelstankar dräneras innan vintersäsongen samt bränslefilter göras rena eller bytas. Detta för att undvika eventuella driftstörningar vid kyla då FAME är känsligt för vatten.