Navigate / search

RME100.se

BAKGRUND
RME100 är ett förnybart dieseldrivmedel, som använt sedan ett flertal år inom transportbranschen. Under år 2013-2015 rönte RME100 ett ökande intresse pga att det är förnybart med god klimatprestanda samt att det då kunde ge viss ekonomisk fördel. RME100 är ett drivmedel som under rätt förutsättningar och godkännande kan användas i dieselmotorer. RME100 skiljer sig från vanlig diesel bl.a. avseende bättre klimatvärden, högre densitet, mer temperaturkänsligt samt aggressivt mot vissa material.

RME100 (small)

Tack vare att det är ett dieselliknande drivmedel behövs mindre anpassning av fordon och tankanläggningar, vilket ger förhållandevis låga omställningskostnader och snabbare driftsättning.

Namnet RME står för RapsMetylEster och tillverkas genom att rapsfrön krossas för att få fram biologisk råolja. Denna processas vidare och genom tillsats av mindre andel metanol produceras RME.

FORDON
RME100 avviker från EN590 (specifikationen för vanlig diesel) och det är inte säkert att ett dieselfordon kan eller får drivas med RME100. Därav behövs godkännande från resp. fordonsleverantör bl.a. för besked om garantier och/eller särskilda åtgärder. Det finns en separat standard (EN14214) framtagen för s.k. FAME (samlingsnamn för olika fettmetylsyror, däribland RME). Denna standard, är viktig inte minst för certifiering av nya motorer enligt Euro 6 vid RME100-drift.

Viktigt att notera är att det finns olika kvaliteter av RME100 även för de som uppfyller EN 14214 med bl.a. olika köldegenskaper.

TILLGÅNG
Inom TRB-stationsnät har tidigare funnits ett flertal tankstationer för RME100 men likt hos övriga drivmedelsaktörer har antalet kraftigt minskat bl.a. till följd av ökad beskattning av RME. Sök TRB-tankstationer med RME100 via vår stationsförteckning…

TANKKORT
För att ansöka om tankkort till TRB-stationsnät läs mer här…

KLIMATPRESTANDA
Klimatbesparing vid användande av RME100 skiljer sig mellan olika leverantörer.
I TRB-stationsnät säljs RME100 som ger en sänkning av CO2ekv-utsläppen med 51*% till 62**% jmf m europadiesel/standardvärde.

PRODUKTKOSTNAD
RME100 har fram tills årsskiftet 2014/2015 varit nästan helt skattebefriad då den betraktas hållbar och är förnyelsebar. 2015-01-01 höjdes beskattning av vissa biodrivmedel vilket gav en pumppriseffekt på ca +1 kr/litern för RME100. Vid val av specifik RME100-kvalitet begränsas antalet tillgängliga utlastningsställen, vilket ökar distributionskostnaderna som i sin tur påverkar slutpriset vid pump. För närvarande (jan 2016) är RME100-drift dyrare än standarddiesel på grund av beskattning och låga priser på fossil diesel.

TRB:S REKOMMENDATION
Vi på TRB anser att RME100 är ett bra alternativ för omställning av fordonsflottan mot mer klimatsmarta transporter, men som f.n. oftast saknar ekonomiska incitament för slutanvändare. Det krävs en del anpassningar och mer hänsyn än vid vanlig diesel. Därav har vi på TRB tagit fram TRB-rekommendation för RME100-användning i fordon”. Detta för att tillgodose ett informationsbehov som vi uppfattas finns idag.

TRB-rekomm RME100

Detta är gjort utifrån de kunskaper och erfarenheter som byggts upp inom TRB-nätverket tillsammans med insamlad dokumentation från olika leverantörer. Rekommendationen består av en tresidig beskrivning om vanligt förekommande anpassningar vid övergång till användning av RME100 (rapsmetylester) i fordon. Det syftar till att utgöra ett stöd vid beslut om användning av RME100 som fordonsdrivmedel.

Vår förhoppning är att dokumentet ska bidra till att fler vågar satsa på RME100 samtidigt som vi vill upplysa om några viktiga åtgärder. Dokumentet togs fram i början av 2014 och senaste versionen nås här: TRB-rekommendation RME-användning i fordon (2016-01-27)

 

*   Källa: Klimatprestanda Preem drivmedelsprodukter, 2015-11-09
** Källa: Klimatprestanda för Perstorps RME-produkter, 2014-08-22