Klimatkompenserad

FRAMTID

Klimatkompensation av transportuppdrag

I TRB-nätverket har vi stort fokus på omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Vi jobbar aktivt med ständigt klimatförbättrande åtgärder i den egna verksamheten, där omställning till mer förnybara och klimatsmarta drivmedel är en viktig del. Vi vill dock gå längre än så. TRB-delägarna kan komplettera sina egna åtgärder genom att erbjuda klimatkompensation på kvarstående klimatpåverkan för de uppdrag man erbjuder. Därav har TRB Sverige ingått samarbetsavtal med Tricorona Climate Partner – ett svenskt företag som hjälper företag och organisationer att ta sitt hållbarhets- och klimatansvar bl.a. genom klimatkompensation.

VAD ÄR KLIMATKOMPENSATION?

Klimatkompensation innebär en finansiering av en klimatförbättrande och koldioxidreducerande åtgärd utanför den egna organisationen, oftast i utvecklingsländer där klimatnyttan är som störst. Åtgärden ska leda till en utsläppsreduktion som är lika stor som de utsläpp som ska kompenseras för. Utsläppsreduktionen leder till minskade utsläpp någon annanstans. Man kan se klimatkompensation som en ”avfallshanteringstjänst” där man betalar någon annan för att ta hand om sitt avfall som man inte själv klarar av att hantera, i form av koldioxidutsläpp. Läs mer om klimatkompensation här…

Vi på TRB ser klimatkompensation som ett viktigt komplement till egna klimatförbättringar. Genom klimatkompensation sätts en kostnad på klimatutsläppen som skapar en drivkraft för ytterligare egna klimatförbättrande åtgärder.

PROJEKT ATT STÖDJA GENOM KLIMATKOMPENSATION

Det finns idag många olika projekt att klimatkompensera genom. Allt ifrån energiprojekt i utvecklingsländer till trädplanteringsprojekt. För att säkerställa hög klimatnytta finns ett antal olika standarder. Vi har valt att rekommendera följande Gold Standard-certifierade projekt i nämnda ordning:

Gyapa (Ghana) – Energieffektiva spisar

Genom projektet Gyapa får familjerna i Ghana tillgång till energieffektiva och isolerade spisar. Dessa spisar reducerar bränslemängden och de farliga utsläppen, vilket gynnar klimatet, lokalinvånarna och miljön. Med Gyapa-spisarna minskar behovet av ved med 50-60 % i jämförelse med användandet av de klassiska vedspisarna eller den öppna elden, vilket minskar trycket på de omkringliggande skogarna eftersom detta är den bränslekälla som man använder till eldandet.

Sri Balaj (Indien) – Biomassakraftverk

Sri Balaji är ett biomassa-kraftverk i delstaten Andhra Pradesh i östra Indien. Kraftverket använder förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen som bränsle. Kraftverket är uppkopplat till elnätet och bidrar på så viss med grön el. Indiens nuvarande energiproduktion är till mycket stor del baserad på fossila bränslen men genom att bidra med fossilfri energi till elnätet minskar projektet de lokala luftföroreningarna då partikelhalten i luften minskar. Samtidigt minskar den globala klimatpåverkan när man använder en förnybar källa till energiproduktion.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

För TRB-delägare som väljer att erbjuda klimatkompensation via framtaget samarbetsavtal mellan TRB och Tricorona gäller följande tillvägagångssätt:

  • TRB-delägaren tillsammans med sin transportköpande kund kommer överens om klimatkompensation kan vara intressant för aktuellt transportuppdrag.
  • TRB-delägaren tar fram utsläppsberäkning via klimatberäkningsverktyget SÅ Klimat Calc.
  • Gemensamt beslutas om tidpunkt och intervall för när klimatkompensation ska göras: före eller efter utfört transportuppdrag.
  • Kostnad för klimatkompensation sker i dialog med kund och kan integreras med ordinarie faktureringsrutin hos TRB-delägaren.
  • Kunden kan via TRB-delägaren ges kundspecifikt och namnsatt certifikat på genomförd klimatkompensation.
KONTAKTUPPGIFTER
  • Kontaktuppgifter till ditt lokala TRB-delägarföretag hittar du här…
  • Kontaktperson hos Tricorona Climate Partner är Christian Patay, VD, christian.patay@tricorona.se; tel: 08-506 885 06.
Rulla till toppen