Navigate / search

Foria och elbussen!

Foria lanserar en ny stjärna i Foriafamiljen som dessutom är Sveriges första eldrivna filmbuss för rörinspektion.

TRB är en del av Trafikverkets aktionsplan säker vägtrafik 2022 – 2025

Under Trafikverkets ledning har 33 myndigheter och aktörer angett vad de själva avser att göra under de närmaste fyra åren för att bidra till en säker vägtrafik. Arbetet har resulterat i en Aktionsplan för säker vägtrafik 2022–2025 och TRB är en av deltagande aktörer. Aktionsplanen innehåller sammanlagt 250 åtgärder som vi tillsammans med de andra deltagande myndigheterna och aktörerna avser att genomföra under perioden. TRB deltar i aktionsplanen med tre åtgärder.

  • TRB planerar att på en av sina konferenser under perioden bjuda in SÅ för att tillsammans med en eller flera delägare fördjupa kunskapen i Fair Transport hos övriga delägare.
  • TRB kommer verka för att organisera en gemensam säkerhetsdag per år för delägarna. Säkerhetsdagen kommer att vara inriktad mot trafiksäkerhet på väg med fokus på bl.a. hastighetsefterlevnad, nykter trafik och en säker arbetsmiljö. 
  • TRB verkar för att våra medlemmar ska kunna redovisa hastighetsefterlevnad i utförda transporter, genom att bidra till ökad kunskap såsom Isa-system och sprida goda exempel

Styrkan med aktionsplanen är att deltagande myndigheter och aktörer pekar på vad vi själva vill och kan bidra med de närmaste åren. Planen är ett viktigt skyltfönster för det svenska trafiksäkerhetsarbetet och den möjliggör för olika aktörer att hitta kopplingar mellan sin egen verksamhet och andras. 

Denna aktionsplan är den andra i sitt slag sedan regeringen år 2016 beslutade om Nystart för Nollvisionen och samtidigt gav Trafikverket i uppdrag att leda samverkan av trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafiken. Trafikverket är avsändare av aktionsplanen och ansvarar för rapportens innehåll och slutsatser. Varje myndighet och aktör ansvarar för genomförandet av sina egna åtgärder. 

Aktionsplanen hittar ni här

Aktionsplanen visar att det finns ett stort engagemang bland många aktörer, i Nollvisionsarbetet, säger Johan Lindberg, enhetschef för trafiksäkerhet väg samverkan på Trafikverket.

Alltransport i Östergötland AB, Rusta AB och Stadium AB går från ord till handling

Alltransport i Östergötland AB, Rusta AB och Stadium AB inleder ett djupare samarbete för att tillsammans ta sig an morgondagens transportutmaning.
Genom nära partnerskap går vi från ord till handling när vår nya El – lastbil med en totalvikt upp mot 29 ton gör entré på de Östgötska vägarna.
Lastbilen som är den första i regionen i den här storleken drivs på 100% grön el och har en räckvidd upp till 250 km på en laddning.
Fordonet kommer dagligen transportera container från den lokala hamnen ut till både Rusta & Stadiums centrallager.
El-lastbilen gör en co2 besparing på 98,66% jämfört med ett traditionellt dieselfordon och är ett viktigt steg för alla parters miljömålsättning och för emissionsfria transporter.
Fordonet hamnar i gott sällskap då det nu rullar både en Biogasbil och ett traditionellt fordon tankat med HVO, vi har då en uppsättning fordon som motsvarar hur transportmarknaden inom överskådlig tid kommer se ut i Sverige, där ett bränsleslag inte kommer kunna vara hela lösningen för såväl kund som transportör.
Att vi tillsammans får möjligheten att utvärdera teknikerna parallellt och dra lärdom, det kommer ge oss bra underlag för fortsatta klimatsmarta investeringar in i framtiden.

Nya västliga vindar på TRB

TRB har rekryterat ny hållbarhetsansvarig. Petra Brinkhoff, som närmast kommer från NCC, har börjat på sin nya tjänst under sommaren och kommer att arbeta inom bolaget med hållbarhetsfrågor. Petra kommer från Göteborg och kommer att spendera en del av sin arbetstid på TRBs kontor i Borås.

Petra har arbetat med hållbarhetsfrågor kopplade till mark- och anläggningsfrågor på NCC sedan 2009. Hållbarhetsarbetet var från början inriktat mot sanering av förorenad mark men har under åren utvecklats till att omfatta fler typer av anläggningsentreprenader och därmed ett bredare perspektiv på hållbarhet. Under senare år har Petra varit chef för en grupp med LCA- och hållbarhetsspecialister kombinerat med en roll som hållbarhetsansvarig på ett av Västlänksprojekten i Göteborg. Efter 12 år inom ett av Sveriges största byggföretag och med en grundutbildning inom geologi och en forskarutbildning på Chalmers, inriktad mot hållbarhet och beslutsstöd, besitter Petra en gedigen kunskap och erfarenhet inom hållbarhetsområdet.

”TRB och delägarföretagen har länge haft stort fokus på hållbarhetsarbete och situationen på marknaden kräver att vi arbetar ännu mer med det nu och framåt. Petra kommer att fylla en viktig roll på vår fortsatta hållbarhetsresa och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med henne i TRB” säger Fredrik Landegren VD och drivmedelsansvarig på TRB

Fredrik och Petra är det nya radarparet på TRB Sverige AB

Kontakt;

Petra Brinkhoff

Mobil: +46 (0) 70 – 680 87 27
E-post: petra.brinkhoff@trb.se

Fredrik Landegren

Mobil: +46 (0) 727 – 15 74 04
E-post: fredrik.landegren@trb.se

TRB’s delägarföretag FORIA AB testar eldrift i Nyköping

I ett samarbete med BioDriv Öst och Hedin Bil testar Foria Åkeri transportbilar som drivs med el. I BioDriv Östs projekt Transportutmaningen undanröjs hinder för åkerier att ställa om till fossilfrihet. Foria ser potential i att på sikt ställa om stora delar av distributionen till eldrift.

Det är väldigt roligt att kunna erbjuda företag som Foria möjligheten att testa fordon på el. Alla förnybara alternativ behövs i omställningen om vi ska nå målet om 70 procent minskade utsläpp till 2030 och där är el ett viktigt drivmedel, säger Felix Ek, projektledare på BioDriv Öst.

Under en vecka testar Foria Åkeri emissionsfria transporter i Nyköping. Genom ett samarbete med BioDriv Öst och Hedin Bil får åkeriet möjlighet att testa paketdistribution med eldrift. Med korta transportavstånd och lätta paket är förutsättningarna ideala. Faller testet väl ut kan Foria Åkeri successivt introducera transportbilar som drivs med el för hela paketdistributionen.

Vi behöver använda flera olika tekniker och drivmedel för att ställa om till fossilfrihet. Länge var el inte ett alternativ för våra transporter, men nu ser utbudet av fordon helt annorlunda ut och vi ser över hur vi kan bidra till omställningen till miljövänliga transporter, säger Arto Niemi, driftchef vid Foria Åkeri.

Inom projektet Transportutmaningen samarbetar BioDriv Öst med Hedin Bil kring utlåning av eldrivna lätta lastbilar. Samarbetet är viktigt för att slå hål på de myter som fortfarande finns kring framförallt el- och biogasbilar; som att det inte finns några fordon, att det inte fungerar praktiskt i verksamheten och att det är mycket dyrare att köra på el eller biogas.

Vi på Hedin Bil har ett brett utbud av bilmärken hos oss och vi ser nu hur de allra flesta börjar erbjuda både personbilar och transportbilar i elutförande. Vi ser väldigt positivt på den utvecklingen och vill såklart vara med och sprida kunskap om både fordonsutbud och kostnadsbild, säger Richard Isaksson, Transportbilssäljare på Hedin Bil.

Foria Åkeri blir nu första företag att testa transportbilar på el inom projektet Transportutmaningen och ska via sociala medier under den kommande veckan rapportera hur elbilen fungerar i den dagliga verksamheten.

Från vänster: Richard Isaksson, transportssäljare Hedin Bil, Tove Winiger, kommunikations- och hållbarhetschef Foria, Arto Niemi, driftchef Foria Åkeri, Pontus Eriksson, förare Foria Åkeri och Felix Ek, projektledare BioDriv Öst.

Apptanka gas på Gasum

Nu går det att använda TRBs app, TapNet-tanka, eller TRB-kort på samtliga Gasums tankstationer i Sverige. Surfa in på https://trb.se/tankstationer/ och välj ”stationsägare” -Gasum så har ni lätt att hitta rätt.

Vid tankning med TRB-app eller kort går det att välja olika produkter, LBG100, LNG025, LNG050, LNG075 eller LNG100 samt CBG eller CNG. Gasum arbetar med så kallad massbalans vilket innebär att Gasum garanterar att den mängd biogas (LBG100) som säljs till kund på station levereras in i systemet.

Samverkan mellan TRB-delägarföretaget MaserFrakt och Gasum

Gasums nya station i Borlänge erbjuder flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) för tunga fordon. Tankstationens geografiska läge är mycket bra i och med att den ligger i ett område i staden med stor andel tung trafik till och från terminaler samt till och från industrier.

”Vi är väldigt glada över att finnas i Borlänge och fortsätta att förstärka gasinfrastrukturen nu också i Dalarna. Eftersom de flesta av våra kunder har verksamhet i hela Sverige är stationen i Borlänge ett välkommet tillskott till nätverket av tankstationer även för dem. Intresset för gas som bränslelösning ökar stadigt och tack vare statliga klimatsubventioner som exempelvis Klimatklivet är nu över 800 gasdrivna lastbilar på väg ut på de svenska vägarna”, säger Mikael Antonsson, Director Traffic, Sweden, Gasum.

Enligt de nya utsläppsmålen som EU införde 2019 ska utsläppen av koldioxid från tunga fordon minskas med 30 procent fram till 2030. Målet på nationell nivå i Sverige är att minska koldioxidutsläppen från vägtransporter med 70 procent fram till 2030 jämfört med 2010 års nivåer. Behovet av att minska utsläppen i snabb takt gör flytande gas till en bra lösning eftersom den redan finns tillgänglig och uppfyller kraven på minskade utsläpp.

Gas ses alltmer som en lösning för minskade koldioxidutsläpp i Sverige och en mängd stödformer påskyndar denna tillväxt. Utvecklingen för miljövänligare vägtransporter, med LNG-fordon, sker nu i ett antal länder och efterfrågan på nya LNG-fordon ökar alltmer i hela Europa.

Borlänge förstärker Gasums nätverk i Mellansverige

Stationen i Borlänge, som är öppen för alla, är det senaste tillskottet till Gasums nätverk i Mellansverige. Gasum har i dagarna fått ett investeringsstöd av Klimatklivet för en planerad biogasanläggning i Borlänge som ska producera LBG.

Stationen byggs på regionens största logistikföretag MaserFrakts mark.

”Vi värdesätter vårt nära samarbete med Gasum för att möjliggöra den första stationen med flytande gas i Dalarna. Tankstationen i Borlänge är en viktig möjliggörare för MaserFrakts väg mot fossilfrihet. Det är en betydelsefull handling som görs nu och som förhoppningsvis inspirerar andra att följa efter”, säger Per Bondemark, vd på MaserFrakt.

”I och med att transportbranschen försöker nå EU:s utsläppsmål och nationella utsläppsmål blir LBG och LNG mycket attraktiva bränslealternativ”, avslutar Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum.

Genom att använda LBG kan man minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med diesel. Med LNG blir koldioxidutsläppen över 20 procent lägre än med konventionell diesel. LNG och LBG kan användas i samma infrastruktur, vilket gör övergången från LNG till LBG enkel och kostnadseffektiv.

I samband med invigningen lanserades även kortsamarbete mellan Gasum och TRB. TRBs drivmedelskort och tank-app fungerar på Gasums tankstationer i Sverige.

TRBs delägarföretag LBC Frakt blir Sveriges första transportföretag där alla anslutna åkare är Fair Transport-certifierade

Nu har LBC Frakts samtliga 50 anslutna åkerier certifierats enligt Sveriges Åkeriföretags hållbarhetscertifiering Fair Transport. Det är en unik händelse och sätter värmländska LBC Frakt i en tydlig ledarposition när svenska transportbranschen ställer om till en hållbar framtid.

Fair Transport-certifieringen har tagits fram för att ansvarstagande transportköpare lättare ska hitta seriösa transportsäljare. Det är ingen hemlighet att branschen brottats med oseriösa aktörer som låter underbetalda förare arbeta långa skift i osäkra lastbilar för att hålla priserna nere. Den prissänkningen sker dock på bekostnad av miljö och människors hälsa. Fair Transport-certifierande åkerier däremot lever upp till alla lagenliga krav kring trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö samtidigt som de öppet redovisar vad de gör för att bli ännu mer klimatsmarta och hållbara.

– Med Fair Transport-certifieringen vill vi ersätta priskonkurrens med hållbarhetskonkurrens. Arbetsmiljö, trafiksäkerhet och klimatavtryck måste vara lika viktiga som en schysst prissättning om framtiden ska bli hållbar, säger Lars Reinholdsson, VD på LBC Frakt.

Certifieringen är också en trygghet för transportköparna. De har ett lagstadgat beställaransvar där de är skyldig att undersöka att anlitade åkerier har samtliga tillstånd som krävs. Nu behöver de endast ta reda på om åkeriet är Fair Transport-certifierat.

There are mainstream instances of administrations previously offered in VR that give the social air that has drawn in a developing number of players in games like VR Chat, and is generally to a limited extent what is being credited to the achievement of the VR stage for $10 minimum deposit casino australia 2020 and other online casinos as a genuine casino climate can be made. From tables to vendors to the encompassing view that permit players to not just addition the experience without leaving their home, yet to likewise have an extremely friendly involvement in different players additionally doing likewise, talking continuously and having their symbol imitate developments progressively too carrying a formerly inflexible online experience to something genuine and changing dependent on the players in question.

– Allt som Fair Transport står för ligger väldigt högt upp på Skanskas agenda. Värderingarna är helt i linje med våra när det gäller miljö, ansvar och trafiksäkerhet. Det här visar att LBC Frakt är ett miljötänkande företag och vårt samarbete fortsätter vara tryggt och stabilt, säger Lars-Rune Elofsson, inköpare på Skanska Väg & Anläggning Väst.

En annan som också är mycket nöjd är Ulric Långberg, samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag. Han ser att ett nytt riktmärke har satts för transportbranschen:

– Det är sannerligen ett genombrott där de goda blir synliga! Genom att LBC Frakt har gjort detta blir hela kedjan en del av den hållbara affären. Alla är vinnare: de som köper transporter, den hållbara omställningen och samhället. LBC Frakt har nu satt en ny nivå för hela åkerinäringen och gör hållbarhet tillgängligt. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

För mer information kontakta: Lars Reinholdsson, VD på LBC Frakt, på 054-688 521 eller lars.reinholdsson@lbcfrakt.com

Hemsida: lbcfrakt.com och fairtransport.se


LBC Frakt är ett komplett transport- och maskinföretag med huvudkontor i Karlstad och kunder över hela landet. Med 50 anslutna åkerier och över 350 anställda kan LBC Frakt erbjuda allt från bygg- och anläggningstransporter till godstrafik och snöröjning.

Roger har haft TRB i tankarna i många år

Efter att ha kört tankbil i 48 år har nu TRB-delägarföretaget GLCs Roger Eriksson gått i pension. Vi på TRB vill passa tacka för allt hållbart drivmedel som Roger har transporterat och önska en härlig och skön pension!

Foto: Mikael Vilkas