Navigate / search

Om TRB Sverige

TRB Sverige AB är ett branschföretag inom transportnäringen som ägs av elva större transport- och logistikföretag runt om i Sverige. Tillsammans omsätter TRB:s delägarföretag drygt 15 miljarder kronor och förfogar över cirka 6 500 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt drygt 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Med kunskap som drivkraft har TRB fokus på hållbarhetsfrågor och drivmedel.

Från bränsle till kunskap

TRB bildades ursprungligen 1988 för att samordna delägarföretagens IT-system inom drivmedelshantering. Namnet TRB bildades som en förkortning av ”Transportörsbränsle”. Sedan dess har det rullat på. TRB har utvecklats till ett resurs- och kompetenscenter som arbetar aktivt med frågor som ligger nära delägarföretagens verksamheter.

Kunskap – vår drivkraft

En allt viktigare uppgift för TRB är att stödja delägarföretagen med kompetens och spetskunskap inom ett antal olika områden. Därför är vi väl insatta i den forskning och utveckling som bedrivs inom exempelvis miljöanpassade drivmedel och trafiksäkerhet. Vi medverkar även i forskning i nära samarbete med högskolor och universitet. Dessutom har vi drivit en rad spännande projekt inom exempelvis trafiksäkerhet, fordonsbränslen och mobil datakommunikation.

Av helt naturliga skäl ligger miljö- och trafiksäkerhetsfrågor oss varmt om hjärtat. Sedan början av 1990-talet har vi engagerat oss i en rad projekt som syftar till att minska belastningen på miljön och förbättra trafiksäkerheten på vägarna. Vi har exempelvis genomfört fälttester av nya dieseldrivmedel, utvärderingar av vegetabiliska och syntetiska hydrauloljor, utvecklat ett system för miljödeklaration av fordon och utvärdering av miljöanpassade däck. Dessutom har vi utvärderat marknadens olika alkolås samt tagit aktivt del i framtagning av ISO-standarden för trafiksäkerhetscertifiering (ISO 39001). Flera av våra projekt har resulterat i dokumentation och rekommendationslistor för delägarföretagen, men som publiceras öppet på TRB:s hemsida och därmed även används av andra aktörer på marknaden.

Allt detta ger oss värdefull kunskap för att arbeta med rådgivning och information kring val av drivmedel och fordonsteknik m.m. inom transportområdet.

Välkommen till TRB Sverige!