Navigate / search

HVO100.se

BAKGRUND
HVO100 är ett relativt nytt 100% förnyelsebart dieseldrivmedel, högintressant bl.a. för sin goda miljö- och klimatprestanda. Det är en kemisk kopia av en vanlig diesel men med något lägre densitet. Likheten med vanlig diesel gör att för detta drivmedel inte behövs specialbyggda fordon eller tankanläggningar, vilket ger låga omställningskostnader och snabbare driftsättning.

HVO-logga grå-vit

Namnet HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor, även om all råvara inte alltid är vegetabilisk. Benämningen HVO100 avser att drivmedlet till 100% består av HVO, till skillnad från inblandning (drop-in). Då  densitet för HVO100 (ca 780 g/l) faller utanför den vanliga specifikationen för diesel (EN590) är det inte säkert att ett dieselfordon kan eller får drivas med HVO100. Därav behövs godkännande från respektive fordons-/maskinleverantör bland annat för besked om garantier och/eller särskilda åtgärder. Sedan mitten på 2016 finns en ny drivmedelsstandard framtagen (EN15940) som reglerar och täcker in HVO100. Denna standard är viktig för överenskommelse mellan drivmedels- och fordonsbranschen. Exempelvis behövs denna standard för certifiering av nya motorer enligt Euro 6 vid HVO100-drift.

Noteras kan att den amerikanska drivmedelstandarden ASTM D975 (motsvarigheten till EN590 i USA) inte har samma höga minimikrav på densiteten. Den något lägre densiteten på HVO100 är därav inget problem enligt ASTM D975. Därav har en del fordons-/maskintillverkare, innan EN15940 infördes, snabbare kunnat ge positiva besked avseende HVO100-drift via erfarenheter av ASTM D975. Detta kan framledes även vara en möjlighet för de fordons- och maskinleverantörer som ännu inte givit godkännande för HVO100.

FORDON OCH MASKINER
Fordonsleverantörerna inom tung trafik samt maskinleverantörerna har kommit olika långt med  godkännande av drift på HVO100. Flera av våra stora fordonsleverantörer på europeisk marknad har redan givit sitt godkännande och utfört certifiering gentemot EN15940 (dvs. HVO100). Även hos ett flertal leverantörer av entreprenadmaskiner har man gett klartecken för HVO100. Därav finns det idag goda möjligheter att köra tunga fordon och arbetsmaskiner på HVO100-drift utifrån tillverkarnas godkännande, dock ännu inte alla. Kontakta din leverantör för svar för just ditt fordon/maskin.

TILLGÅNG
Antalet tankställen för HVO100 har ökat mycket snabbt och det finns idag ett drygt 100-tal tankstationer runt om i Sverige. Antalet tillverkare som levererar HVO100 (100% HVO) till svensk marknad är idag starkt begränsad, likväl som att tillgången till råvara är en begränsande faktor.
Inom TRB-stationsnät pågår för närvarande en snabb uppbyggnad av flera tankstationer med HVO100 – Sök TRB-stationer med HVO100 via vår stationsförteckning…

TANKKORT
För att ansöka om tankkort till TRB-stationsnät läs mer här…
Har du redan TRB-tankkort kontrollera med kortutställande TRB-företag om det går att tanka HVO100 med ditt nuvarande tankkort!

KLIMATPRESTANDA
Miljö- och klimatprestanda för HVO100 är starkt beroende av vilken råvara som används vid tillverkning av HVO. HVO kan tillverkas av olika råvaror.
I TRB-stationsnät säljs för närvarande enbart HVO100 baserad på främst slakteriavfall samt i undantagsfall raps. Vår HVO100 har mycket goda egenskaper och ger ca 88%* sänkning av CO2-utsläppen jämfört med fossilt referensvärde inom EU.

PRODUKTKOSTNAD
Produktionen av HVO100 är dyrare än vanlig diesel, men produkten är f.n. helt skattebefriad t.o.m. 2018. Beskattningen kan komma att förändras med kort varsel beroende på utfall av återkommande uppföljningar. Pga. att HVO100 enbart finns på ett fåtal depåer i Sverige ökar distributionskostnaderna vilket påverkar slutpriset vid pump.

TRB:S REKOMMENDATION
HVO100 anser vi på TRB som ett högintressant drivmedel då det med rätt råvara bidrar till fossilfri fordonsflotta, med mycket låga CO2-utsläpp som dessutom kan komma ske till stora delar med befintliga fordons- och maskinpark. Vi anser detta som ett mycket viktigt drivmedel för att lyckas med omställning mot mer klimatsmarta transporter – redan idag!

* Källa: Preem ”Klimatprestanda produkter”, 2016-05-17, http://www.preem.se/globalassets/foretag/miljo/pre-2233-a4_blad_klimatprestanda_maj-16.pdf