rme100

Bakgrund

RME100 är ett förnybart dieseldrivmedel, som använt sedan ett flertal år inom transportbranschen. RME100 är ett drivmedel som under rätt förutsättningar och godkännande kan användas i dieselmotorer. RME100 skiljer sig från vanlig diesel bland annat avseende bättre klimatvärden, högre densitet, mer temperaturkänsligt samt aggressivt mot vissa material.

Tack vare att det är ett dieselliknande drivmedel behövs mindre anpassning av fordon och tankanläggningar, vilket ger förhållandevis låga omställningskostnader och snabbare driftsättning.

Namnet RME står för RapsMetylEster och tillverkas genom att rapsfrön krossas för att få fram biologisk råolja. Denna processas vidare och genom tillsats av mindre andel metanol produceras RME.

FORDON
RME100 avviker från EN590 (specifikationen för vanlig diesel) och det är inte säkert att ett dieselfordon kan eller får drivas med RME100. Därav behövs godkännande från respektive fordonsleverantör bland annat för besked om garantier och/eller särskilda åtgärder. Det finns en separat standard (EN14214) framtagen för så kallad FAME (samlingsnamn för olika fettmetylsyror, däribland RME). Denna standard, är viktig inte minst för certifiering av nya motorer enligt Euro 6 vid RME100-drift.

Viktigt att notera är att det finns olika kvaliteter av RME100 även för de som uppfyller EN 14214 med bland annat olika köldegenskaper.

TILLGÅNG
Inom TRB-stationsnät har tidigare funnits ett flertal tankstationer för RME100 dock har antalet kraftigt minskat till följd av ökad beskattning av RME. Sök TRB-tankstationer med RME100 via vår stationsförteckning…

TANKKORT
För att ansöka om tankkort till TRB-stationsnät läs mer här…

KLIMATPRESTANDA
Klimatbesparing vid användande av RME100 skiljer sig mellan olika leverantörer. I TRB-stationsnät säljs RME100 som ger en sänkning av CO2ekv-utsläppen med 50% till 70% jämfört med europadiesel/standardvärde.

TRB:S REKOMMENDATION
Vi på TRB anser att RME100 är ett bra alternativ för omställning av fordonsflottan mot mer klimatsmarta transporter. Det krävs en del anpassningar och mer hänsyn än vid vanlig diesel. Därav har vi på TRB tagit fram TRB-rekommendation för RME100-användning i fordon”Detta för att tillgodose ett informationsbehov som vi uppfattas finns idag.

Detta är gjort utifrån de kunskaper och erfarenheter som byggts upp inom TRB-nätverket tillsammans med insamlad dokumentation från olika leverantörer. Rekommendationen består av en tresidig beskrivning om vanligt förekommande anpassningar vid övergång till användning av RME100 (rapsmetylester) i fordon. Det syftar till att utgöra ett stöd vid beslut om användning av RME100 som fordonsdrivmedel.

Vår förhoppning är att dokumentet ska bidra till att fler vågar satsa på RME100 samtidigt som vi vill upplysa om några viktiga åtgärder. Den senaste versionen nås här: TRB-rekommendation RME-användning i fordon (2021-01-12)

Rulla till toppen