upphandlingskrav

inom drivmedel

Bakgrund

Vi på TRB Sverige har en stark övertygelse att vi kommer behöva en bredd av drivmedel för att klara omställningen mot klimatsmarta och fossilfria transporter. Mångfald är alltså nyckeln!

Dagens och framtidens olika drivmedel kommer ha olika förutsättningar, fördelar men också begränsningar. Val av drivmedelsmix beror på uppdragets karaktär, tillgång till fordon/maskiner (nya såväl som befintliga) tillsammans med tillgång till tankställen m.m. Den som avser upphandla transporter bör därav säkerställa att rätt val och mix av drivmedel används. Med ett stort utbud av biodrivmedel kan detta upplevas som svårt. Det kommer dessutom bli ännu komplexare framåt!

Lösningen för transportköpare är att ställa teknikneutrala upphandlingskrav som fokuserar på vikten att uppnå viss miljö- och klimatprestanda, istället för att ställa krav på en specifik teknik eller visst fordon. Sedan är det upp till utförare/transportör/åkeri att välja ett eller flera drivmedel och tekniker för att uppnå uppsatta mål.

Men hur ska man då formulera sig? Ovan framgår ett par enkla men konkreta förslag till lämpliga upphandlingskrav.

Förtjänst med att kravställa drivmedel på detta teknikneutralsätt är bl.a följande:
* Drivmedels-/teknikmix tillåts.
* Aktuella förutsättningar för specifikt uppdrag enklare att ta hänsyn till
* Upphandlingskraven stimulerar kreativiteten hos utförare/transportör
* Ökad kostnadseffektivitet genom att befintliga infrastruktur kan utnyttjas bättre

Upphandlingskrav inom drivmedel

2. FÖRNYBART DRIVMEDEL:

Minst X % av total drivmedelsanvändning inom uppdraget skall vara förnyelsebart.

2. FÖRNYBART DRIVMEDEL:

Minst X % av total drivmedelsanvändning inom uppdraget skall vara förnyelsebart.

3. ÖVRIGA LUFTUTSLÄPP:

Alt. 1: Minst X% av energin** ska förbrukas av fordon som uppfyller euroklass 6, … Dock skall samtliga fordon minst uppfylla euroklass 4.
Alt. 2: Minst X % av fordonen i aktuellt uppdrag skall uppfylla euroklass 6, … Dock skall samtliga fordon minst uppfylla euroklass 4.

Resp. transportupphandlare behöver bestämma exakt värde X utifrån vad som är möjligt och rimligt för aktuellt uppdrag. Sätt att ta reda på lämplig nivå kan vara olika, men en enklare dialog/undersökning inför fastställda upphandlingskrav kan vara att föredra.

* Hållbarhetslagen/Förnybartdirektivet har en metodik för att mäta klimatprestanda på olika drivmedel. Används denna metodik används även dess fossila motsvarighet/referensvärde. Används annan metodik för beräkna klimatpåverkan används naturligt då dess fossila motsvarighet/referensvärde. 

** Vid redovisning av transportuppdraget/-en via SÅ Klimat Calc redovisas fördelning mellan olika euroklasser automatisk även utifrån hur stor andel av energin som förbrukats av resp. euroklass. 

TRB-tips vid jämförelse inom drivmedel

Nedan finner ni dessutom ett antal generella saker som man bör tänka på vid jämförelser mellan drivmedel:

1. Använd etablerade upphandlingskrav/-verktyg
Om upphandlingen/transportavtalet avser innehålla detaljerade eller omfattande reglering och kravställningar inom miljö, hållbarhet och socialt ansvar rekommenderar vi att etablerade upphandlingsverktyg/-krav tillämpas framför egenskapade kravställningar. Q3 Forum för hållbara Transporter är exempel på upphandlingsverktyg/-krav. Dessa krav har upprättats i dialog mellan transportköpare och transportsäljare.

2. Ta hänsyn till tillgänglig teknik och lokala förutsättningar
Säkerställ att aktuell teknik finns möjlig att tillämpa på den plats och den tid som uppdraget/verksamheten avser. Tänk på att på olika platser i landet kan ha olika förutsättningar för val av drivmedel. Exempel på lokala förutsättningar kan vara:
– Klimatet och yttertemperaturen är olika i Skåne jämfört med norra Norrland – hänsyn bör tas till detta för temperaturkänsliga drivmedel.
– Tillgång till tankstationer för resp. drivmedel. Som ett ex finns f.n. en handfull antal tankställen för flytande fordongas i södra/mellersta Sverige, men betydligt mindre tätt norrut.

3. Välj rätt basmätetal för klimatpåverkan
Klimatpåverkan från transporter bör mätas i fossila koldioxidekvivalenter (fossilt CO2ekv). Detta mäter ett antal olika klimatgaser sammanlagda klimatpåverkan som inte ingår i ett naturligt kretslopp.

4. Klimatprestanda bör mätas ur ett livscykelperspektiv (WTW)
Idag förekommer olika värden på klimatprestanda för drivmedel, ibland uttryckt i TTW (Tank-to-Wheel) och WTW (Well-To-Wheel). Vi rekommenderar att både i jämförelser mellan drivmedelskvaliteter och i emissionsberäkning i efterhand görs utifrån ett livscykelperspektiv dvs. WTW-värde. Då tas hänsyn även till produktionen av aktuellt drivmedel.

5. Ta hänsyn till energiinnehållet vid jämförelse av klimatprestanda
Olika drivmedel innehåller olika mängd energi per volym-/mängdenhet. Därav avråder vi ifrån att vid JÄMFÖRELSE av olika drivmedelkvaliteters klimatprestanda enbart utgå gram fossilt CO2ekv/liter. Vi rekommenderar istället att man jämför klimatprestanda per energiinnehåll dvs. mätt i gram fossil CO2ekv/MJ.

6. Undvik jämförelser mellan eller slutsatser från för korta tidsperioder
Ta hänsyn till säsongsvariationer då klimatpåverkan står i direkt proportion till typ och mängd drivmedel som förbrukats. Mängden drivmedel varierar mellan olika perioder på året. Föreslagen tidsperiod är att jämförelser bör göras på helår.

7. Delge Era ambitioner om kommande skall-krav i god tid
För dialog innan planerade krav är fastställda för att förankra med era befintliga och/eller potentiella transportörer. Transportörerna kan behöva god tid för omställning samt kan även bistå med alternativa sätt att uppnå avsett mål.

Rulla till toppen