Ordlista

& begrepp

DRIVMEDELsområdet

Inom drivmedelsområdet används ett flertal olika begrepp. Nedan framgår en ordlista innehållande ett urval av begrepp, i syfte att få fler att förstå mer inom drivmedelsområdet:

AdBlue
AdBlue är en flytande vätska som krävs till nyare fordon för att de ska klara högre ställda avgaskrav. AdBlue tankas i separat behållare på fordonet och förbrukas i takt med att fordonet används. Läs mer här… 

Alternativt drivmedel
Ett bränsle avsett för motordrift som inte är bensin eller dieselbränsle och som inte till övervägande del har sitt ursprung i råolja (Källa: SFS 2011:319)

B100
B100 är en term som används för att beskriva en dieselprodukt bestående av 100% RME. B:et står för bio/biodiesel. Som 100%-ig RME-produkt används uttrycken RME100, B100 och ibland FAME100. Läs under rubriken RME.

Biodiesel
I vissa sammanhang används begreppet biodiesel. Innebörden av detta avser oftast, men inte alltid, att det är en diesel baserad på FAME/RME. Andra aktörer kan i biodiesel även avse även HVO. Vi på TRB anser att benämningen biodiesel bör undvikas då det kan tolkas olika.

Biodrivmedel
Vätskeformiga eller gasformiga bränslen som framställs av biomassa och som används för transportändamål (Källa: SFS 2010:598)

Biokomponent
Komponent i drivmedel med ursprung från förnybara råvaror (Källa: Energimyndigheten)

CNG/CBG
CNG är en förkortning för komprimerad gas som används bl.a. för beskriva typ av fordonsgas. CNG är den vanligaste gasformen som används bl.a. till personbilar med gasdrift. CNG kan i sig bestå av naturgas, biogas eller en mix av dessa. På vissa håll används förkortningen CBG för att förtydliga att det är komprimerad biogas och inte naturgas.

CO2ekv
CO2ekv utläses som koldioxid-ekvivalenter vilket används för att mäta utsläpp av klimatpåverkande gaser. Ett högt CO2ekv-värde avser hög klimatpåverkan. CO2ekv är en sammanvägning av flera olika klimatpåverkande gaser, såsom koldioxid, lustgas och metangas.

EN590
EN590 är en europeisk standard som specificerar krav på en standarddiesel. Detta som en viktig överenskommelse mellan drivmedels- och fordonstillverkare. Läs mer här…

Emissioner
Ordet emissioner i detta sammanhang avser utsläpp till luft. Exempel på betydande emissioner till luft från transporter och fordon är kväveoxider, partiklar, koldioxid, m.fl.

EN14214
EN14214 är en europeisk standard som specificerar krav på en drivmedel som baseras på FAME (fettsyrametylestrar) som är avsedda att användas som fordonsdrivmedel. Detta som en viktig överenskommelse mellan drivmedels- och fordonstillverkare. Läs mer här…

EN15940
EN15940 är en europeisk standard som specificerar krav på en paraffiniskt drivmedel som baseras på syntes eller hydrering. Detta är en viktigt standard för bl.a. HVO100 och certifiering av fordon för detta drivmedel. Läs mer här…

EN590
EN590 är en europeisk standard som specificerar krav på en standarddiesel. Standarden har varit och är fortsatt viktig som en överenskommelse mellan drivmedelstillverkare och fordons-/arbetsmaskintillverkare. Läs mer här…

ETBE 
Förkortning för EtylTertiärButylEter, vilket är en syreinnehållande komponent till bensin som kan vara baserad på etanol. Kan blandas upp till ca 20Vol%. Läs mer här… (s.10)

DME
DME står för DiMetylEter som är ett gasformigt bränsle som kan produceras genom förgasningsteknik och kan användas i modifierade dieselmotorer till tyngre fordon.

Drivmedel
Ett bränsle som är avsett för motordrift eller energi i annan form som också är avsedd för motordrift (Källa: SFS 2010:598)

ED95
ED95 är ett förnybart etanoldrivmedel som anpassats för dieselmotorteknik, vilket tillämpas främst på tyngre fordon såsom lastbil och buss.

FAME/FAME100
FAME (Fatty Acid Metyl Esther) är ett samlingsnamn för fettsyrametylestrar som kan ha olika ursprung såsom rapsolja, sojaolja m.m. I Sverige förekommer FAME i princip uteslutande av typen RME. Som 100%-ig RME-produkt används uttrycken RME100, B100 och ibland FAME100. Läs under rubriken RME.

Fossilfritt
Senare året används uttrycket fossilfritt vilket är att verksamheten eller uppdraget inte använder någon fossil energi. 100% fossilfritt och 100% förnybart kan vara olika sätt att beskriva samma sak.

Fossiloberoende
Ibland används uttrycket fossiloberoende, vilket inte innebär exakt samma sak som fossilfritt. Fossiloberoende har i vissa rapporter beskrivits som att max 20% av energin baseras på fossil energi.

Fossil komponent
Komponent i drivmedel med ursprung från fossila råvaror. (Källa: Energimyndigheten)

Fossila drivmedel
Drivmedel som innehåller minst 50 (vol/vol) fossila komponenter. (Källa: Energimyndigheten)

HVO
HVO står för Hydrerade Vegetabiliska oljor, även om all råvara inte alltid är vegetabilisk. Möjligheter finns att tillverka HVO från en bred råvarubas såsom slakteriavfall, fiskavfall, frityroljor och andra vegetabiliska oljor från raps, palm m.m. Benämningen HVO100 avser att drivmedlet till 100% består av HVO, till skillnad från inblandning (drop-in). HVO kan användas antingen som drop-in/inblandning i diesel eller som 100% produkt. Läs mer via här…

Hållbar biokomponent
Vad som är hållbart finns olika uppfattningar om. Enligt gällande lagstiftning betraktas en biokomponent (avser ej slutprodukt) som hållbar om komponenten uppfyller hållbarhetskriterier i ”Lagen (SFS 2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen”.

Hållbara biodrivmedel
Vad som är hållbart finns olika uppfattningar om. Enligt svensk lag betraktas ett biodrivmedel som hållbart om det innehåller mer än 95 (vol/vol) procent biokomponenter. Dessa biokomponenter skall uppfylla hållbarhetskriterier i ”Lagen (SFS 2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen”.

Höginblandning
Höginblandning är ett generellt uttryck för att beskriva drivmedel med en högre andel biokomponent tillsammans med lägre andel fossila komponenter.

ILUC
Indirect Land Use Change (indirekt förändring i markanvändning), dvs. indirekt förändring av markanvändning i ett geografiskt område som uppstår som följd av förändring i ett annat geografiskt område. Inom drivmedelsområdet menas att ökad produktion av biodrivmedel i ett land skulle kunna leda till att annan jordbruksproduktion trängs undan, vilket i förlängningen skulle kunna leda en omvandling av skogs- eller betesmark till jordbruksmark i andra länder och därigenom orsaka indirekta utsläpp av växthusgaser. Läs mer här..

LNG/LBG
LNG / LBG är förkortning för flytande gas som används bl.a. för beskriva typ av fordonsgas. Flytande fordonsgas kan i sig bestå av naturgas, biogas eller en mix av dessa. På vissa håll används förkortningen LBG för att förtydliga att det är flytande biogas och inte naturgas. Läs mer här…

Låginblandning
Låginblandning är ett uttryck som används för att beskriva en princip för inblandning i drivmedel (ex. diesel eller bensin) av mindre mängd biokompontent med en större mängd fossil komponent

”Miljödiesel”
Miljödiesel är ett begrepp som använts främst tidigare för att beskriva dieselprodukter med innehåll av biokomponent. Vi på TRB anser att benämningen miljödiesel helt bör undvikas då det bidrar till otydlighet kring vad som avses.

RED
RED är en förkortning av Renewable Energy Directive eller EU:s Förnybartdirektivet. Förnybartdirektivet infört i svensk lagstiftning bl.a. genom ”Hållbarhetslagen” eller som den egentligen heter ”Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen”. Här regleras nivåkrav och metoder för klimatprestanda för drivmedel. Läs mer här..

RME / RME100
RME står för RapsMetylEster och är en processad rapsolja. Rapsoljan produceras genom att rapsfrön krossas som vidareprocessas bl.a. genom tillsats av mindre andel metanol. RME:n kan användas antingen som drop-in/inblandning i diesel eller som 100% drivmedelsprodukt. Som 100%-ig RME-produkt kallas detta RME100, B100 och ibland FAME100.

TTW
TTW är en förkortning av ”Tank-To-Wheel”. Detta används för att beskriva vilken/-a del/-ar i kedjan som tagits med i beräkningen av klimatpåverkan från drivmedel. TTW tar enbart hänsyn till klimatpåverkan vid användning att drivmedlet i motorn/fordonet (ej produktion och distribution av drivmedlet). Läs mer här…

WTT
WTT är en förkortning av ”Well-To-Tank”. Detta används för att beskriva vilken/-a del/-ar i kedjan som tagits med i beräkningen av klimatpåverkan från drivmedel. WTT tar endast hänsyn till klimatpåverkan från produktion av råvaran fram till drivmedlet ligger i fordonets tank (ej användning av drivmedlet). Läs mer här…

WTW
WTW är en förkortning av ”Well-To-Wheel”. Detta används för att beskriva vilka delar i kedjan som tagits med i beräkningen av klimatpåverkan från drivmedel. WTW tar hänsyn till hela kedjan från produktion, distribution och användning av drivmedlet. Läs mer här…

Rulla till toppen