Drivmedels-

uppföljning

Bakgrund

Utöver drivmedelskvaliteten påverkar även fordonets status och förarens körbeteende i hög grad vilken klimat- och miljöpåverkan transporten medför. Väl fungerande verktyg och mallar är A och O för en effektiv drivmedelsanvändning och -uppföljning. Nedan framgår tips på olika metoder och verktyg för att fånga in, sammanställa och utvärdera sina fordons drivmedelsförbrukning.

Drivmedeluppföljning via TRB:s tankkort

För dig som kund i TRB:s stationsnät finns olika möjligheter att få drivmedelsuppföljning på fordons- och förarnivå via tankkortet. Genom att vid tanktillfället mata in fordonets mätarställning har tankkortssystemet alla uppgifter för att ge dig en givande drivmedelsuppföljning. Via länk nedan nås användarinstruktioner (PDF-fil) för ett par olika varianter på drivmedelsuppföljning via TRB:s tankkort:

Drivmedel-
uppföljning via dokument/mall

Ett annat sätt kan vara att hämta in data från olika källor, som sammanställs i ex. en excelmall för vidare beräkning och analys. Nedan framgår ett par olika mallar beroende på vilka behov man har. Mallarna är skapade i Microsoft Excel för att kunna använda dess beräknings- och diagramfunktioner. Dessa tillhandahålls i excelformat kostnadsfritt till TRB-företagens transportörer – kontakta oss på TRB så mailar vi dem kostnadsfritt.  Övriga kan få en inblick i hur mallarna ser ut kan man ta del av PDF-utskrifter via länkar nedan.

Drivmedelsuppföljning – Enkel (ett fordon)

Enkel excelmall för att notera tankningar samt in- och utgående mätarsällning varje månad. PDF-filen som nås via länk kan även användas som pappersutskrift.

Drivmedelsuppföljning – Detaljerad (ett fordon)

Excelmall uppbyggd med ett kalkylblad för varje månad samt förberedd för automatisk sammanställning årsvis. Anpassad för en fil per fordon. Kräver dock regelbunden tillgång till dator samt en del datorvana.

Drivmedelsuppföljning – Flerbilsåkerier

Excelmall för flerbilsåkerier med upp till 100 fordon. Innehåller en hel del funktioner med besparingsmål, uppföljning fordon per fordon, totalsammanställning samt beräkning ev. bonussystem. Kan vara lämplig att använda som verktyg i ett bränslebesparingsprojekt.

Drivmedelsuppföljning via fordonsmonterad utrustning

Idag finns ett mycket stort antal mobildatalösningar där utrustning kopplas till fordonet för att fånga in verklig kördata. Allt som ofta levereras kördata in till central plats/databas/webb. Denna typ av systemstöd används för att fånga ex. körda kilometer, förbrukade drivmedelsvolymer m.m., men även för att på detaljnivå analysera körbeteende och följa fordonets status. Sedan ett par år tillbaka monterar flera lastbilsleverantörer in ”svart låda” vid nybilsleverans som standard. Detta ger möjligheter till uppföljning av diverse kördata och fordonsstatus. Det förekommer är även olika typer av eftermonterade mobildatalösningar med mobil orderhantering, positionering, m.m. där uppföljning av drivmedelsförbrukning och körbeteende kan vara en del. Teknik för att fånga in data om förbrukning och körbeteende kan vara olika mellan olika leverantörer. Vid val av leverantör och teknik bör göras med hänsyn till lastbilsleverantörernas krav och rekommendationer.

Det förekommer ett stort antal parametrar och nyckeltal (utöver volym, sträckor, snittförbrukning) som presenteras för ex. föraren/fordonsägaren som stöd för analys och åtgärd. Exempel på sådana nyckeltal kan vara kraftig acceleration, överhastighet, kraftiga inbromsningar, ecokörnings-index, m.m. Sättet att beräkna och redovisa dessa parametrar kan vara olika mellan olika system, vilket skulle kunna medföra problem vid jämförelse mellan fordon/förare som använder olika system. Noteras bör även att kördata direkt från fordonet (såsom liter, liter/mil) kan påverkas vid förändringar på fordonet såsom  däcksdimensioner m.m. Systemstödets värden kan behöva kalibreras mot annan källa ex. tankstatistik.

Hjälp & stöd

Vi inom TRB Sverige bistår våra delägare och deras transportörer med tips, råd och idéer inom drivmedelshantering och -uppföljning. Kontakta oss gärna för att få stöd kring hur just ditt företag kan jobba med en god drivmedelsuppföljning. Inom TRB har vi god erfarenhet av tidigare genomförda drivmedelsprojekt med drivmedelsbesparing som mål.

Rulla till toppen